نوار کناری

کابلشو

8.100 تومان327.500 تومان
0
کابلشو قطعه‌ای برای اتصال و برقراری جریان الکتریکی بین هادی کابل با تجهیزات الکتریکی است. در اصل زمانی که نوع هادیِ جریان الکتریکی تغییر کند، باید از کابلشو استفاده شود. ...
نوار کناری فروشگاه