نوار کناری

سیم افشان 1.5*1 اصفهان مطمئن

7.730 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/010(mµkm) ...

سیم افشان 1*1 اصفهان مطمئن

5.760 تومان
0
جنس مغزی :مس سطح مقطع نامی هادی:1mm2 ضخامت نامی عایق :0.6mm میانگین قطر نهایی حداقل: 2.4 میانگین قطر نهایی حداکثر : 2.8 حداکثر مقاومت هادی در 20c :19.5Ω/Km متراژ حلقه :100 متر ...

سیم افشان 2.5*1 اصفهان مطمئن

12.700 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.7mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/010(mµkm) ...

سیم افشان 4*1

9.910 تومان
0
...

سیم افشان 4*1 اصفهان مطمئن

19.800 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.8mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/007(mµkm) ...

سیم افشان 6*1 اصفهان مطمئن

29.100 تومان
0
متراژحلقه 100 متر ضخامت عایق 0.8mm حداقل مقاومت در 70 درجه سلسیوس0/006(mµkm) ...
نوار کناری فروشگاه